BALLASTBOND (MC-BAUCHEMIE)

LEPIACE SYSTÉMY PRE KAMENINOVÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE MC –
BALLASTBOND

 • bez údržbové riešenie
 • vytvorenie pochôdzneho lôžka
 • šetrné k životnému prostrediu
 • zamedzuje prerastaniu vegetácie cez lôžko MC – BALLASTBOND (typ 60,70,80) špeciálna živica pre spevňovanie a zlepovanie štrku a kameniva
 • nízkoviskózna duromerová živica na polyuretánovej báze
 • krátka reakčná doba
 • pevné zlepenie
 • spĺňa požiadavky KTW na testy skupiny C (stavebné diely)
 • spĺňa požiadavky smernice DIBt (nemecký stavebný inštitút „Hodnotenie a vplyv stavebných produktov na zeminu a podzemnú vodu“ (vydanie 26.2.2010)
 • ťažko horľavý (stavebná hmota triedy B1 podľa DIN 4102)

Lepenie koľajového lôžka je realizované metódou riadeného postreku a penetrácie do požadovanej hĺbky štrkového násypu podľa zadávacích podmienok, max. však do hĺbky 50 cm. Týmto spôsobom vznikne kompaktné štrkové lôžko s pevným prepojením medzi jednotlivými kameňmi. Takto je možné riešiť stabilizáciu štrkového lôžka voči priečnym silám v oblasti použitia, vytvorenie pochôdznosti
lôžka, povrchové lepenie štrkového lôžka, zamedzuje prerastaniu vegetácie cez lôžko. Toto spojenie je možné kedykoľvek v budúcnosti znovu narušiť. Neobmedzuje prietok vody v konštrukcii, „ekologicky nezávadný“. Vhodný aj na dlhodobý kontakt s vodou.

APLIKÁCIA:
Pre lepenie je použitá dvojzložková, nízko viskózna, duromerová živica na polyuretánovej, alebo epoxidovej báze MC-Ballastbond 60, 70, 80. Určená pre suché kamenivo, v prípade vlhkosti je potrebné presušiť lôžko. Spotreba materiálu pri hĺbke penetrácie 50cm je 10 l/m2.

Maximálna vrstva preliatia je 50 cm, v závislosti od požadovanej tuhosti konštrukcie telesa. Samotné prevedenie prác je realizované pomocou špeciálnej dvojzložkovej pumpy MC-I 700 s vlastným nasávaním oboch zložiek, komponent A+B, samostatne so zmiešavaním pomocou zmiešavača v tryske, čo zaručí rovnomerné nanesenie živice. Po takto zlepenom lôžku je možné plné zaťaženie po 24 hodinách.

MOŽNOSTI VYUŽITIA:

 • lepenie kameninového koľajového lôžka (v železničnom staviteľstve)
 • stabilizácia a spevňovanie koridorov vodných tokov zo štrkového lôžka (korytá riek, hrádzí, vodných kanálov atď).
 • sanácia a spevňovanie oporných gabionových stien.
 • lepenie kameninových svahov v cestnej infraštruktúre.
 • zlepenie rôznych tvarov a požiadaviek realizovaných z kameniva.

 

VÝHODY :

 • po aplikácii z voľného nesúdržného kameninového lôžka vznikne dlhodobo stabilné, monolitické teleso ktoré bezpečne odvedie naňho pôsobiace tlakové zaťaženie, zamedzuje pôsobeniu priečnych síl
 • bez obmedzenia drenážnej schopnosti odvádzať vodu
 • možnosť farebných odtieňov
 • nastaviteľná hĺbka prieniku lepiacej živice
 • predĺženie životnosti a funkčnosti kamenného lôžka
 • šetrné k životnému prostrediu, ekologicky nezávadné k základovej zemine a spodným vodám
 • možnosť opätovného rozobratia
 • zamedzuje prerastaniu vegetácie cez lôžko

MOŽNOSTI LEPENIA KAMENINOVÝCH FRAKCIÍ
30-40mm, 40-60mm, 80-100mm, 100-150mm, 150-200mm

SÚBORY PRODUKTU BALLASTBOND /MC-BAUCHEMIE/:

Na vyžiadanie Vám radi zašleme:

 • Technický list
 • Bezpečnostný list
 • Prehlásenie o zhode
 • Stavebno-technické osvedčenie
 • Záverečný protokol z certifikácie
 • Technologický postup montáže