Hydroizolačná bentonitová membrána Mapeproof P5 - MAPEI

Hydroizolačná bentonitová membrána Mapeproof P5 na zvislé a vodorovné podzemné konštrukcie zaťažených tlakovou vodou pozostáva z dvoch vzájomne pretkaných polypropylénových geotextílií, medzi ktorými je umiestnená vrstva prírodného bentonitu sodného. Geotextília je z vrchnej strany netkaná a zo spodnej strany tkaná.

Bentonit sodný je prírodný ílovitý minerál sopečného pôvodu vznikajúci zvetrávaním čadiča. Má veľmi dobrú sorpčnú vlastnosť a pri kontakte s vodou mu jeho plastické vlastnosti umožňujú expandovať / bobtnať /. Jeho vlastnosti ho predurčujú využiť k účelu vytvorenia tesniacej bariéry voči tlakovej vode.

Kombinácia vyššie uvedených materiálov a ich vlastností vytvára samotesniaci kompozit, ktorý sa pri kontakte s vodou alebo zemnou vlhkosťou transformuje na hmotu s výbornými hydroizolačnými vlastnosťami. Pri aplikácii na vodorovné plochy sa bentonitová membrána

Mapeproof P5 realizuje na podkladný betón, nevyžaduje sa krycia vrstva. Po zabetónovaní sa stáva nedeliteľnou súčasťou konštrukcie. Bentonitové membrány nesmú byť inštalované priamo vo vode, povrch podkladu môže byť vlhký ale vždy bez kaluží.

Vytvorenie bariéry proti prenikaniu radónu zabezpečuje zváraná fólia HDPE, alebo LDPE IZOVIL o hrúbke 0,6mm.

OBLASTI A PRÍKLADY POUŽITIA:

Hydroizolácia vodorovných a zvislých betónových konštrukcií pod úrovňou terénu zaťažených tlakovou vodou, ako sú napr. základové dosky, oporné múry, štetovnice, milánske pažiace steny, podzemné parkoviská, plavecké bazény, podchody, pivnice, podzemné technologické podlažia výrobných hál atď.