Geotextílie a Geosyntetika: Kľúčové Riešenia pre Moderné Stavebníctvo

využíva sa predovšetkým pre jej výstužnú funkciu. Používa sa k vystuženiu podkladových vrstiev málo únosného podložia, k spevneniu násypových telies, je ideálnym riešením pri výstavbe dočasných komunikácií napr. príjazdových ciest na stavenisko apod.

Mám záujem o ponuku

Netkané geotextílie PES, PP, sklené vlákno

Netkaná geotextílie so širokým spektrom využitia v pozemnom a inžinierskom staviteľstve (ako ochrana izolačných systémov pred mechanickým poškodením, ako separácia vrstiev zemnej konštrukcie).

Netkané geotextílie patria medzi geosyntetiká so širokým spektrom použitia. V pozemným stavbách, v ekologických stavbách apod. sa využívajú hlavne pre ich ochrannú funkciu, hlavne slúžia ako ochrana fóliových izolačných systémov pred ich mechanickým poškodením. Separačná a čiastočne výstužná funkcia netkaných geotextílií sa využívá hlavne u dopravných stavieb, netkaná geotextília tu zajisťuje trvalé oddelenie jednotlivých vrstiev zeminy s rozdielnymi vlastnostami (s rozdielnou zrnitosťou). Predpoklad pre použitie netkaných geotextílií vo vyššie uvedených aplikácií je ľahký priechod vody geotextíliou a to ako kolmo k rovine – filtračnej funkcii, tak aj v rovine – drenážnej funkcie.

  • netkané geotetílie z PES a PP do šírky 6,5m (100 – 1200g/m2) s možnosťou tepelnej úpravy povrchu (kalander).
  • netkaná geotextília zo skleného vlákna (120g/m2) v nehorľavej úprave A1, ako separačné vrstva v plášťoch plochých striech.

Tkané geotextílie 

využíva sa predovšetkým pre jej výstužnú funkciu. Používa sa k vystuženiu podkladových vrstiev málo únosného podložia, k spevneniu násypových telies, je ideálnym riešením pri výstavbe dočasných komunikácií napr. príjazdových ciest na stavenisko apod.


Geomreže, geosiete, georohože, geobunky

Špecifikujeme technologické postupy tak, aby bol návrh materiálov zemných konštrukcií efektívny. Taktiež sa zaoberáme vystužovaním podkladových vrstiev pre zvyšovanie únosnosti podložia. Na základe vstupných informácií, geologického prieskumu a účelu stavby Vám vieme navrhnúť konštrukčné riešenie a technologický postup.

Z nášho materiálového portfólia ponúkame

  • TKANÉ GEOMREŽE z PES s bitúmenovým povlakom
  • VÝSTUŽNÉ GEMREŽE z PP a PE

Extrúdované monolitické geomreže určené pre zvýšenie únosnosti podložia a ostatných zemných vystužených zemných konštrukcií. Sú vyrobené z vysoko kvalitného PP popríp.PE materialu extrúdnou metódou. Tvarové vlastnosti geomreže vynikajúcim spôsobom podporujú vznik "interlockingu"- zaklinenie zŕn geomateriálu do štruktúry geomreže a zabráneniu jej pohybu. Vzniká tak tenká tuhá vrstva, ktorá zvyšuje odolnosť takto vystuženej konštrukcie voči šmykovému namáhaniu.

  • VÝSTUŽNÉ GEOMREŽE DO ASFALTU z vysokopevnostných sklených vlákien nánosované bitúmenom

Výstužné geomreže do asfaltových povrchov sú vyrobené tkaním z vysokopevnostných sklených vlákien. Geomreža je obalená bitúmenom, čím je zaručené perfektné spojenie s asfaltovými vrstvami. V prípade kompozitu je súčasťou inštalační PP netkaná geotextilia.

Špičkové pevnostné charakteristiky geomreží v pozdĺžnom aj v priečnom smere a odolnosť k vysokým teplotám ju predurčuje k použití ako výstužný prvok do asfaltových povrchov ciest, diaľnic, vzletové a pristávacie dráhy letiskových plôch, manipulačných plôch logistických centier, skladov atď.

  • zabraňujú a výrazne redukujú vznik koľají pri používaní komunikácii
  • bránia prenikaniu reflexných trhlín zo spodných vrstiev pôvodnej vozovky
  • zabraňujú rozlomenie súvrstvia a absorbujú všetky šmykové a ohybové napätia
  • absorbujú trhliny vo vodorovnej rovine vozovky, ide napr. o pohyby vznikajúce vplyvom zmien teplôt jednotlivých ročných období a bežným namáhaním dopravou
  • eliminujú namáhanie a nárazy v horizontálnom smere, ktoré vznikajú dopravným prevozom

Použitím geomreží vkladáme pridanú hodnotu do konštrukcie komunikácii a výrazne tak predĺžime ich životnosť.

BENTONITOVÉ ROHOŽE

Bentonitové rohože sú vyrobené zo spojenia prírodného bentonitového ílu s geotextíliami, čím vytvárajú výkonnú hydroizolačnú vrstvu používanú v geotechnických a stavebných aplikáciách. Tento materiál sa vyznačuje schopnosťou samoliečby a vynikajúcou vodotesnosťou, čo z neho robí ideálnu voľbu pre izolácie základov, podzemných stien a ekologických bariér.

MINERÁLNE TESNIACE ROHOŽE pre utesnenie stavieb. 

Používa sa pre utesnenia dna skládok, k ich zakrytiu, k utesneniu nádrží, hrádzí, protipovodňových valov, biotopov, tunelov apod.

POLYMERNÉ GEOSYNTETICKÉ IZOLÁCIE

Polymérne geosyntetické izolácie sú vysoko odolné syntetické materiály, ktoré sa používajú na ochranu, posilnenie a oddelenie rôznych vrstiev v stavebníctve a geotechnických aplikáciách. 

PLOŠNÉ DRENÁŽNE KOMPOZITY s tuhým aj mäkkým jadrom

Plošné drenážne kompozity s tuhým aj mäkkým jadrom predstavujú viacvrstvové systémy navrhnuté na efektívne odvodňovanie a ochranu konštrukcií pred vodou a vlhkosťou. Tuhé jadro poskytuje pevnú oporu a zabezpečuje mechanickú odolnosť, zatiaľ čo mäkké jadro umožňuje rýchly odvod vody, čím výrazne znižuje tlak vody na konštrukčné prvky a zlepšuje celkovú stabilitu a dlhovekosť stavieb.

GEOBUNKOVÉ SYSTÉMY / PE

Perforované geobunkové systémy vytvárajúce tuhý podklad s vysokou ohybovou pevnosťou, ktorý pri pozdĺžnom rozložení záťaže funguje ako polotuhá doska.

Geobunkové systémy sú vyrobené z vysokohusteného polyetylénu  (HDPE) prípadne z kompozitného materiálu na báze polyetylénu (Neoloy - Neoweb). Vysokohustotný polyetylén (HDPE) vyniká nad ostatnými materiály hlavne odolnosťou k chemickým latkám a v podstate neobmedzenom životnosťou pri zabudovaní do zeme v celom rozsahu pH.

Svojim spevňovacím účinkom geobunkový systém zabraňuje šmykovému porušeniu a deformácii sypaných a vrstvených konštrukcií. Systém stabilizuje plnivo, umožní rozloženie záťaže v plastických zeminách, stabilizuje nespevnené vozovky.

Systém vytvára tuhý podklad s vysokou ohybovou pevnosťou, ktorý pri pozdĺžnom rozložení záťaže funguje ako polotuhá doska. Kontaktné napätie na podloží sa tak významne zmenší a hrúbka násypového materiálu v porovnaní s neupravenou a nevystuženou konštrukciu je možné znížiť až na polovicu. Zároveň perforácia stien buniek zvyšuje uhol trenia medzi plnivom a stenou, umožňuje pozdĺžny odtok vody v prípade saturovaných zemín a zníži negatívny vplyv zadržovania vody na málo priepustnom podloží.
Systém je vhodný tiež ako protierózna ochrana povrchov svahov a vodných kanálov, kde svojimi vlastnostami stabilizuje a udržuje vrchnú vegetačnú vrstvu.

Z geobunkového systému je tiež možné vytvárať oporný konštrukční systém strmých svahov či oporných stien, ktorý vyniká konštrukčnou flexibilitou a prirodzeným vzhľadom vďaka ľahkej implementácii vegetácie.
Povrch materiálu stien jednotlivých buniek je vrúbkovaný kvôli zlepšeniu trecích vlastností medzi výplňovým materiálom a stenou bunky (tzv. aggregate lockup), čo v konečnom dôsledku umožňuje lepšie roznášanie síl a stabilitu celej konštrukcie. Steny buniek sú opatrené dômyselne rozmiestenými radami otvorov, ktoré zaisťujú drenážnu funkciu - ľahký prietok vody medzi jednotlivými bunkami. To je dôležité z hľadiska stability celého systému hlavne pri použití na svahoch.

V prípade zatrávnenia povrchu konštrukcie umožní perforácia voľný priechod vody, tak aj živín a mikroorganizmov z bunky do bunky. Zároveň je umožnené prerastanie koreňov, čo vedie k vytvoreniu optimálnych podmienok pre rast vegetácie a tím aj spevnenie celej konštrukcie.

 

Geobunkový spevňovací systém je možné s výhodou použiť pre tieto aplikácie:

Základové vankúše a podkladané vrstvy

Polotuhá doska, ktorú bunkový systém vytvára, rovnomerne roznáša zaťaženie a znižuje kontaktné napätie na podložie. V zrovnaní s neupravenými konštrukciami je možné zmenšiť hrúbku vrstiev až o 50% alebo použiť menej vhodné materiály. V prípade saturovaných zemín umožňuje perforácie buniek pozdĺžny odtok vody a zníži negatívny vplyv zadržovania vody na málo priepustnom podloží. Ideálne riešenie pre skladiská, železničné násypy, prístupové cesty, podklady vozoviek, základové rošty a pätky.

Oporné zemné konštrukcie

Systém je možné použiť ako plnohodnotný oporný konštrukční systém pre steny, ktorá vyhovuje všetkým stavebným požiadavkám. Vo vodorovných terasách vnútorných buniek je možný rast vegetácie a je tak vytvorení prirodzený vzhľad. Systém umožňuje vytvárať pomerne strmé čelné plochy a pri zachovaní štrukturálnej stability bezpečne zachycuje šmykové sily osve na stlačiteľnom a nestabilnom podloží. Perforované bunky s vhodným plniacim materiálom eliminujú potreby zložitých odvodňovacích systémov a výstavba stien je tak hospodárnejšia.

Ochranný systém svahov a vodných kanálov
Perforované bunky zvyšuje tvarovú stabilitu svahovaných konštrukcií a kanálov. Je tak zaistené paralelné odvodnenie materiálu výplne a zároveň obmedzené presúvanie a zosun materiálu po svahu dole. Vzájomné prerastanie koreňového systému stabilizuje povrch voči krátkodobému pôsobeniu napr. prívalovej vody. Ideálne pre ochranné obklady brehov, konštrukcie zárezov a násypov kanálov a hrádzí, ochranné bariéry skládok, výsypky a hrádze obecne.

Vodné nádrže, skládky odpadu

Geobunkový systém spoločne s izolačným systémom tvoreným geomembránou či bentonitovou rohožou tvorí nepriepustný chránený povrch. Geobunkový systém je ideálny k fixácii materiálu – ochranné vrstvy izolačných systémov predovšetkým pri aplikácii na svahoch. Štrková výplň buniek – napr. u skládok odpadov – umožní vytvoriť drenážnu vrstvu pre zber a odvod vody.

V prípade potreby a pre zaistenie vnútornej stability strmých svahov a oporných stien sa dá celú konštrukciu geobunkového systému doplniť o výstužné prvky – geomreže, poprípade tkanej výstužnej textílie, tak aby bolo dosiahnuté požadovaných hodnôt stability, distribúcie síl, únosnosti a obmedzení deformácie. Kombináciou vynikajúcich vlastností geobunkového systému a vlastností použitých výplňových materiálov a výstužných geosyntetík sa dá vytvoriť armovanú zemnú dosku s požadovanými vlastnosťami pre následné založenie stavby.

Geobunkový systém sa úspešne využíva na svahoch a obecne všade tam, kde sklon svahu prevyšuje uhol vnútorného trenia použitých materiálu a hrozí tak ich nestabilita.